ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ»
«ΠΡΟΑΣΠΙΖΩ»

Σκοπός του Συλλόγου είναι:
1. Η οργανωμένη προσπάθεια ανάδειξης, της πρόληψης και της αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη και των συναφών νεοπλασματικών νοσημάτων των όρχεων, της κρισιμότητας αυτής για την υγεία και τη ζωή των ατόμων, την άμεση συνάρτηση με το περιβάλλον, την κοινωνία και την ασθένεια.

2. Η διάχυση και εξασφάλιση των πολιτικών ευαισθητοποίησης των αρχών, των επιστημονικών φορέων και της κοινής γνώμης για το μέγεθος του προβλήματος του καρκίνου του προστάτη και των συναφών κακοήθων νεοπλασματικών νοσημάτων των όρχεων, σε σχέση με το περιβάλλον και τις κοινωνικές-οικονομικές δομές.

3. Η δομημένη αλληλοβοήθεια, η ψυχοκοινωνική υποστήριξη, η αποκατάσταση και ενδυνάμωση των μελών του Συλλόγου που πάσχουν ή έχουν αποθεραπευτεί από την ασθένεια, καθώς και η εν γένει ενθάρρυνση αυτών, όπως και του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντός τους, από ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας.

4. Η ενημέρωση των μελών του Συλλόγου και των ασθενών που πάσχουν από καρκίνο του προστάτη και των συναφών νεοπλασματικών νοσημάτων από ειδικούς επιστήμονες για θέματα που άπτονται της ασθένειάς τους ή συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση και αποθεραπεία της είτε άμεσα είτε έμμεσα.

5. Η ενημέρωση των μελών του Συλλόγου σχετικά με τα δικαιώματά τους ενώπιον των Δημόσιων αρχών και τις παροχές που έχουν από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, τη διεκδίκηση αυτών, τον τρόπο προάσπισής τους, καθώς και σχετικά με τη νόμιμη προσέγγιση και διαχείριση τους.

6. Η παροχή συμβουλών και πληροφοριών επί πρακτικών θεμάτων που ανακύπτουν από τον καρκίνο του προστάτη ή των συναφών νεοπλασματικών νοσημάτων στην καθημερινότητα του ασθενή, αλλά και η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών από ειδικούς επαγγελματίες στους πάσχοντες που υποβάλλονται σε χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες σχετικά με θέματα της προσωπικότητάς τους, της εικόνας τους και της εν γένει καθημερινότητάς τους.

7. Η εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων για τους πάσχοντες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο της ασθένειας, καθώς και η συνεργασία με άλλους φορείς στη σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην υποστηρικτική, παρηγορητική και ανακουφιστική προσέγγιση των πασχόντων και της οικογένειάς τους από ειδικούς επιστήμονες και ειδικούς υγείας, όπως και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.

8. Η με κάθε τρόπο και μέσο, ενημέρωση, υποστήριξη, βοήθεια, ενδυνάμωση και εκπαίδευση των μελών του Συλλόγου, σε όποιο στάδιο της νόσου και της αποθεραπείας και εάν βρίσκονται.

9. Η ενημέρωση του ανδρικού πληθυσμού και του πληθυσμού στο σύνολό του σε πανελλαδικό επίπεδο, για την αναγκαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη και των συναφών νεοπλασματικών νοσημάτων των όρχεων, τη διάχυση της αναγκαιότητας αυτής και της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού προκειμένου να προβαίνουν σε τακτικούς προληπτικούς ελέγχους, με απώτερο σκοπό τη μείωση της θνησιμότητας από τον καρκίνο του προστάτη και των συναφών νεοπλασμτικών νοσημάτων των όρχεων.

10. Η συμβολή στην εξάλειψη του κοινωνικού στίγματος της νόσου, με την υλοποίηση και υποστήριξη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών της υγείας και περίθαλψης των ανδρών, με τη συμμετοχή εκπαιδευμένων εθελοντών και μελών του Συλλόγου σε ενημερωτικές παρεμβάσεις κάθε είδους, στα ΜΜΕ, στο διαδίκτυο, σε καμπάνιες πληροφόρησης.

11. Η προσπάθεια λήψης υψηλών υπηρεσιών προσυμπτωματικού ελέγχου και διαγνωστικών εξετάσεων με παρεμβάσεις του Συλλόγου ή συνέργειες με ανάλογους φορείς, για την επίτευξη βέλτιστης ποιότητας υπηρεσιών υγείας, φροντίδας και περίθαλψης.

12. Η υποστήριξη και η προάσπιση του δικαιώματος καθολικής πρόσβασης όλων γενικά των ασθενών του καρκίνου του προστάτη και των συναφών νεοπλασματικών νοσημάτων των όρχεων στις υπηρεσίες υγείας, καθώς και η προώθηση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

13. Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, συνεδρίων, συμποσίων και άλλων δραστηριοτήτων για θέματα που αφορούν τον καρκίνο του προστάτη και τα συναφή νεοπλασματικά νοσήματα των όρχεων.

14. Η συνεργασία με άλλες ενώσεις ασθενών, σχετικών φορέων, επιστημονικές ενώσεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και ανάλογες επιστημονικές και ιατρικές εγκεκριμένες εταιρείες, η συμμετοχή σε ομοσπονδίες και δίκτυα συνεργασιών, για την προώθηση, προβολή, επίτευξη κοινών στόχων και υλοποίηση δράσεων σχετικά με τον καρκίνο και την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο.

15. Η συνεργασία και η συμμετοχή με άλλους επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς φορείς είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, στην εκπόνηση προγραμμάτων έρευνας και μελέτης του καρκίνου του προστάτη και των συναφών νεοπλασματικών νοσημάτων των όρχεων, την ογκολογική αποτίμηση και φροντίδα, καθώς και την περίθαλψη.

16. Η προώθηση, η προβολή και διάχυση των σκοπών του Συλλόγου, των εκάστοτε δραστηριοτήτων του και σχετικών δράσεων, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, τη δημιουργία ιστοσελίδας, ανάπτυξη μέσων κοινωνικής δικτύωσης και χρήσης οπτικοακουστικού υλικού, διαφημιστικών ενεργειών στα ΜΜΕ και κοινωνικής δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

17. Η παραγωγή, έκδοση και διάδοση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τα θέματα του καρκίνου του προστάτη και των συναφών νεοπλασματικών νοσημάτων των όρχεων, τους σκοπούς και το έργο του Συλλόγου, καθώς και την οργάνωση κάθε άλλης ενέργειας και δραστηριότητας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών.

Ο Σύλλογος έχει περιοριστικά τους παραπάνω σκοπούς. Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέκκλιση, χωρίς αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού.

Όραμα του Συλλόγου είναι κάθε άνδρας που θα νοσήσει από καρκίνο του προστάτη, σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας να έχει πλήρη ενημέρωση, και ψυχοκοινωνική στήριξη. Να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις και τα στίγματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη, να εξαλειφθεί η άγνοια, να ενισχυθεί η ενημέρωση αναφορικά με την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση, να έχουν όλοι οι άνδρες πρόσβαση στη έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση κοινωνικό- ψυχολογική στήριξη .